Kalite Standart Belgeleri

Kalite Standart Belgeleri

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının amacı, şirketlere, müşteri hizmetleri ve teslimat imkanları konusunda mükemmelliğe ulaşmayı sağlarken aynı zamanda ürünlerine ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olmaktır.

CE BELGESİ

CE işareti, ürünün güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili AB mevzuatına uygunluğunu göstermektedir. Bir ürün üzerinde CE işaretinin yer alması durumunda ürünün üreticisi, ürünün söz konusu ürün için geçerli olan Avrupa Komisyonu talimatların tüm gerekli şartlarına uygun olduğunu beyan etmektedir.

ISO 27001

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alan şirketler, üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen finansal bilgilerin, fikri mülkiyetlerin, çalışan detaylarının, varlıkların veya bilgilerin güvenliğini başarılı bir şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır. Buna en olarak bu sertifikayı elde eden şirketler bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları ve çalışma yapılarını sürekli iyileştirdiklerini taahhüt etmiş olurlar

ISO 22000

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi alarak, müşterilerinize ve paydaşlarınıza gıda güvenliğine karşı bağlılığınızı kanıtlamış olursunuz. Buna ek olarak, riskleri azaltmak, hesap verilebilir olmak ve şeffaflığı artırmak için gereken tüm süreçleri ve politikaları öğrenme fırsatı elde edersiniz.

HELAL GIDA SERTİFİKASI

Helal belgesi, İslam Konseyi tarafından belirlenen Helal işaretinin kullanılmasına izin veren kurallara göre ürünlerin özelliklerini ve kurallarını belirleyen bir süreci temsil etmektedir.

GMP BELGESİ

Bu prosedürün amacı, firma ISO 22000 gıda güvenliği sisteminin ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin altyapısı olan İyi Üretim Uygulamalarının (GMP) nasıl yapılacağını anlatmaktır. GMP’ nin anlamı Good Manufacturing Practices yani iyi üretim uygulamaları demektir.

ISO 45001

İş Sağlığı ve Değerlendirme Serisi’nin kısaltması olan ISO/IEC 45001:2018, uluslararası platformda önem teşkil eden bir standartlar serisidir. Temel olarak çalışanları korumayı, üretim ve işyeri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Yasal mevzuat ile ters düşmemektedir. Genel bir standarttır, ölçek ve sektör sınırı olmaksızın her işletme için uygulanabilir.

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin anlık ve uzun vadeli çevresel etkilerini yönetmek için sistematik bir yapıdır. Kuruluşunuz ISO 14000 sertifikasını alarak çevre yönetim sistemi konusunda kararlı olduğunuz ve uluslararası sektörde değeri olan özel çevre standartlarını karşıladığınız konusunda diğer kuruluşlara güvence verebilirsiniz.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 sertifikası, sertifikalı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olduklarını göstermeleri açısından şirketlerin itibarını yükselten profesyonel bir sertifikadır. Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şirketinizin sağlık ve güvenlik yönetim sistemini tanımlamasına ve kontrol etmesine imkan tanımaktadır.

ISO 10002

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmenizi ve müşterilerin beklentilerini karşılamanızı sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu standart, müşteri şikayetlerini hızlıca müşteri memnuniyetine dönüştürmenizi sağlayabilmektedir. ISO 10002, gelen şikayetleri en iyi şekilde değerlendirip onları iyileştirme fırsatı olarak kullanma yoluna gitmenize yardımcı olmaktadır.

ISO 22301

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşları bir kuruluşun işlevlerine yönelik potansiyel tehditleri belirleme konusunda yönlendirmek ve paydaşların çıkarlarını korumak için etkili yedekleme sistemleri ve süreçleri oluşturmak için geliştirilmiş uluslararası bir çalışma yapısı ve ölçüttür. Bu standart, bir kuruluşun iş sürekliliği yönetim sistemini planlama, uygulama, izleme, gözden geçirme ve iyileştirme gereksinimlerini belirlemekte ve böylelikle aksaklıkların etkisini en aza indirgemektedir.

ISO 31000

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, kuruluşlara risklerini yönetmek için prensipler, çalışma yapıları ve süreçler sağlamaktadır. Bu standart kuruluşun büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun kullanılabilen bir standarttır. Standart, bir dizi kuralı içerdiğinden belgelendirmek mümkün değildir. Bu standart sadece dahili ve harici denetim programlarına rehberlik etmek için kullanılmaktadır.

TSE İYB

TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakil düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkânları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacıyla, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE HSYB

Hizmet gösterilen sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

ISO belgesi almak size, 3. taraf denetimlerin gerçekleşmesi sonucu işletmenizin kazanmış olduğu kaliteyi simgeler. ISO belgesi, büyük veya küçük çaplı her türlü işletme için gerekli olan bir belgedir. İş politikası süreçlerini belgeler ve bu süreçleri resmi olarak tanımlar. En yaygın olarak bilinen ISO belgesi ise “ISO 9001” Kalite belgesidir. ISO belgeleri kapsamına ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001 gibi farklı sektörler için oluşturulmuş çeşitli standartlar da girer.

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.

Iso belgesi alma aşamaları:

Kuruluşun ihtiyacının belirlenmesi
ISO standart sistem kurulumu
ISO standart sistem uygulamaları
ISO standart belgelendirme kuruluşuna başvuru
ISO standart belgesi belgelendirme denetimi

Belge sayesinde, hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet şansınız artarak rakiplerinize göre daha avantajlı duruma gelirsiniz.
Belgenin yaptırımlarına uyarken, kuruluşunuzun veya firmanızın yönetim standartlarının oluşmaya başladığını ve kurumsallaşmayı gerçekleştirdiğinizi görürsünüz.
Belge sayesinde müşterilerinizi iyi anlar, onlarla aynı dilden konuşmaya başlayarak müşteri odaklı bir firma haline gelir. Bu da pazar payınızı arttırmanızda önemli rol oynar.
Kuruluşun faaliyetleri, kişilerin ellerinden çıkarak daha bağımsız ve profesyonel bir yönetime kavuşur.
Kalite belgesinin standartlarına uyarak, kalitesiz ve hatalı mallardan doğan zararlarla daha nazir karşılaşarak, maddi fayda sağlar.
Tedarikçiler ile daha iyi ilişkiler kurmayı sağlar.
Dünya ülkeleri ile entegre olmaya yardımcı olur.

CE belgesi /işareti Avrupa Birliği ve Türkiye’ de satılan, üretilen, ithal ve ihraç edilen ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.
CE belgesi/işareti taşıması zorunlu olan ürünler, ürün direktifleri (yönetmelikleri) ile belirlenmiştir.AB üyesi bir ülkeye ve Türkiye’ye ihracatı veya ithalatı yapılacaksa veya Türkiye sınırları içerisinde üretilmesi ve iç pazara sunulması durumunda, ürünün mutlaka CE belgesi/işareti bulunması ve CE belgelendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.
CE Belgesi/işareti endüstriyel pasaport niteliği taşır, ürünlerin ülkemizde ve AB üyesi ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar. CE belgesi olmayan ürünler ülkemizde ve AB pazarında satılamaz.
CE belgesi/işareti Yeni Yaklasım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin direktife uygun olduğunu gösterir.Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.
CE belgesi/işareti ile imalatçı direktifteki mecbur olduğu yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtir.Uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamladığını beyan eder.Bundan dolayı üye devletler, ürünün güvensizliğine dair bariz bir delil yoksa ürüne sınırlama koyamazlar.

CE belgesi alınması gereken ürünün kapsamına girdiği direktifler belirlenir.
Direktifler belirlendikten sonra direktifler kapsamındaki standardlar belirlenir.
CE belgesi alınacak ürün standardlara göre test ve raporlaması yapılır.
CE belgesi alınacak ürüne ait teknik dosya hazırlanarak, AT Uygunluk beyanı yayınlanır.
CE belgesi ürüne uygun olarak yerleştirilir.
Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanır ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenir.

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur ve “Avrupa’ya Uygunluk” u ifade etmektedir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE işareti‘nin formatı ilgili direktiflerde de belirtildiği üzere aşağıdaki gibi olmalıdır. CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.

CE Belgesi ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde ve iç piyasada serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar.
CE Belgesi, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
CE İşareti ürünün asgari olarak güvenli olduğunu gösterir.
Üreticiler, iç piyasada ve AB pazarında ürünlerine satabilmesi için CE İşaretini koymak zorundadırlar.
CE İşareti, bir çeşit endüstriyel pasaport işlevini görür.
CE Belgesi, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir.
CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.
.Ürünleriniz CE İşareti olduğu sürece, ithalatçılar, distribütörler ve satış temsilcileri, karmaşık uygunluk sorunları ve mesleki derinlemesine uzmanlık gerektiren ürün sertifikasyonu ile uğraşmak zorunda kalmayacakları için sizinle iş yapmaktan daha kolay bulacaktır.

CE Belgesi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu aşağıda listelenen 33 ülkede gereklidir. Bu ülkelerden birçoğu AB üyesi ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleridir.

Teknik Dosya, ürünün CE Belgesi taşıyabileceğine dair ürüne ait teknik bilgi, ilgili direktif ve standartlara uygunluğunu gösterir kanıt niteliğinde olan ve hazırlanması zorunlu olan sunum dosyasıdır. Bir başka deyişle Teknik Dosya ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik Dosya, ürünün taşıdığı risklerin en aza indirilebilmesi ve temel güvenlik gereklerini azami ölçüde karşılayabilmesi için güncel olmalıdır. Teknik Dosya hazırlanıp CE işareti uygulandıktan sonra, ortaya çıkan yeni riskler varsa bunlar ile ilgili tedbirler alınmalı, tasarım ve üründe kullanılan hammadde ve yarı mamulde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek riskler giderilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır.

Teknik Dosya her daim hazır bulundurulmalı ve en az 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

Teknik Dosya içerik ve başlıkları ilgili direktiflere göre değişmekle beraber genel olarak şu şekilde olmalıdır;

AT Uygunluk Beyanı (EU Decleration of Conformity)
İmalatçı hakkında bilgiler
Ürün hakkında bilgiler ve teknik bilgisi
Kullanım ve bakım klavuzu
Elektrik çizimleri
Teknik çizimler
Ürün bilgi ve uyarı etiketleri
Uygulanan yönetmelikler ve standartlar listesi
Test raporları
Ürüne özel risk analizi listesi
Komponentlere ait uygun belgeleri ve sertifikalar
Teknik Dosya hazırlama ve saklama prosedürü

TSE tarafından Yetkilendirilmiş Danışman firma olarak bizden alacağınız danışmanlık hizmetlerimizde güvence altında olmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.